Friday, November 11, 2016

భ్రమరాంబామల్లీశ్వరసంవాదము

భ్రమరాంబామల్లీశ్వరసంవాదము

శివాలయములలో ఈ పద్యములను ఉత్సవవిగ్రహములకు పవ్వళింపు సేవవేళ ద్వారములలోన ఒకరు, బయట ఒకరు నుండి చెరిసగముగా పాడుతారు.


శా. శ్రీమద్భూమిధరాధిరాజతనయా శృంగారగాత్రోజ్జ్వలా
నామీఁదన్ దయలేక నీవును వృథా నన్నేల వీక్షింపవే :-
ప్రేమన్ వేఁటనెపంబునం జని పరస్త్రీఁ గూడినా విప్పుడున్
శ్రీమించన్ ననుఁ గూడనేల పదరా శ్రీశైలమల్లీశ్వరా!

శా. భామారత్నమ! యవ్వతో మఱుఁగుగాఁ బాటించి చెప్పంగఁబో
నేమైన్ గుఱుతిందుకుం గలదటే యీసందియంబేలనే? :-
యామోదంబున నీవువచ్చినవిధం బాతీరు గన్పించెరా
శ్రీమించన్ గురులేటికిం జెదరెరా శ్రీశైలమల్లీశ్వరా!

మ. మృగసందోహమువెంబడిన్ బొడల దూరిపోవఁగాఁ గొమ్మలన్
దగులంగాఁ గురు లన్నియుం జదరెనే తథ్యంబుగాఁ జూడవే :-
మిగులం బొంకితి విందుకుం జతిరతన్ నీమోవిపైనేటికిన్
జిగిమించం బలం బలుగెంపు లెక్కడివిరా శ్రీశైలమల్లీశ్వరా!

మ. చిలుకం దెచ్చిన ముద్దు సేయుతఱిఁ జూచెం బింబభావంబునన్
జెలియా గ్రక్కున నాదు మోవిఁ గఱచెన్ సిద్ధంబుగాఁ జూడవే:-
బళిరా! నేర్పునబొంకిచెప్పితివిగా బాగాయె నీకోకలన్
జిలిమించన్ బస పేటికంటెఁ జెపురా శ్రీశైలమల్లీశ్వరా!

మ. వరపద్మాకరమధ్యమస్థలములన్ వర్తింపఁ బద్మంబులం
దొరయన్ గోఁకలనంటెఁ బుప్పొడులివే యొచ్చెంబు చేసేవటే:-
సరసత్వంబున బొంకి చెపితివి నీస్వభావమే చెక్కులన్
స్థిరవీటీరసమేటి కంటెఁజెపురా శ్రీశైలమల్లీశ్వరా!

శా. సింగం బున్నగుహాంతముల్ వెదకుచోఁ జేగుర్లపై డిగ్గుచుం
డంగం జెక్కుల జేగురంటె నెఱయన్ నారీశిరోత్నమా!
అంగీకారముచేసికొంటి వది నీయంగంబుపైఁ గ్రొన్నెలల్
సింగారించినభానుపేరు చెపురా శ్రీశైలమల్లీశ్వరా!

మ. తరుణీరత్నమ! డేగ వీడ్వడి మహాదర్పంబునం బోవఁగాఁ
టెరుగం బట్టఁగ డేగగోరులుపయిన్ దీవ్రంబుగా నాఁటెనే:-
సరవి నన్నిటి కన్ని బొంకితివిగా సర్వజ్ఞనీకన్నులన్
సిరిమించ న్నెఱు పేటికంటెఁ జెపురా శ్రీశైలమల్లీశ్వరా!

శా. వేమాఱున్ నను నేరముల్ పలుకఁగా వ్రీడాంతరంగుండ నై
నీమీదన్ గఠినోగ్రదృష్టి నిలుపన్ నేత్రంబు లిట్లాయెనే
నీమాటే యొక్కటైన సత్యమటరా నే విశ్వసించం జుమీ
శ్రీమత్కాంచన శైలకార్ముకధరా! శ్రీశైలమల్లీశ్వరా!

శా. ఏమింజెప్పిన నమ్మఁజాలవుదే యేప్రొద్దు నన్నేఁచకే
పాముం దెచ్చెదఁ బట్టెదన్ వినవె నీపంతంబు లీడేరఁగాఁ
బామే సొమ్ముగఁ జేసినావుగదరా పట్టేదినీకెంతరా
శ్రీమద్భూధరరాజకార్ముకధరా శ్రీశైలమల్లీశ్వరా!

మ. అది గాకున్నను బాసచేసెదము నీవట్లైన నమ్మన్గదే
తుది నాజిహ్వను మడ్డు దాల్చెద నిదే తుచ్ఛంబుగాఁ జూడకే
అది నీకెంత యుగాంతకాలగరళం బన్నంబుగాఁ జేయఁగా
ద్రిదశేంద్రాచ్యుత పూజితాంఘ్రికమల శ్రీశైలమల్లీశ్వరా!

మ. చెలియా! యేమనివిన్నవించిన మదిన్ జేపట్ట వింతైన నా
వలన న్నేరము లెన్నియుంగలిగినన్ వామాక్షి కావంగదే
పలుమారిట్టు హళామాళుల్ పలుకఁగాఁ బాండిత్యమావోరినీ
చెలువం బిక్కడఁ జూపవచ్చితటరా! శ్రీశైలమల్లీశ్వరా!

శా. ఏమే! పూర్ణశశాంకబింబవదనా యేమే జగన్మోహినీ
నీమీఁదాన మఱెక్కడన్ నినువినా నేనెక్కడన్ జొక్కనే
నామీఁదం గరుణించి యేలఁగదవే నన్నుంగటాక్షింపవే
శ్రీమించన్ భ్రమరాంబికా గుణమణీ స్త్రీలోకచూడామణీ!

5 comments:

 1. చాలా బాగున్నది. చక్కటి సేకరణ.🙏🏼

  ReplyDelete
 2. nice poems
  Hi
  We started our new youtube channel : Garam chai . Please subscribe and support https://www.youtube.com/garamchai

  ReplyDelete
 3. what a crazy blogs i'm following your blogs please give some suggestions please subscribe and support me
  my youtube channel garam chai:www.youtube.com/garamchai

  ReplyDelete
 4. good afternoon
  its a nice information blog
  The one and the only news website portal INS Media.
  please visit our website for more news updates..

  https://www.ins.media/

  ReplyDelete